หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > “ชอปดีมีคืน” ลดภาษี – กระตุ้นการใช้จ่าย
“ชอปดีมีคืน” ลดภาษี – กระตุ้นการใช้จ่าย 14 ตุลาคม 2563

ผุด “ชอปดีมีคืน” ลดภาษี – กระตุ้นการใช้จ่าย

#ไทยคู่ฟ้า ที่ประชุม ศบศ. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
มติ ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชอปดีมีคืน” และปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันและมาตรการกำลังใจ >>>

1) มาตรการ “ชอปดีมีคืน”

 • ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงหนังสือ และสินค้า OTOP
  ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน) เริ่ม 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63

**เงื่อนไข : หากประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตาม 1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 2) โครงการคนละครึ่ง แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

2) ปรับปรุงมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ”

 • เพิ่มสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพ
  ภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้า OTOP
  ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้
 • ขยายระยะเวลาโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64
 • อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

-------------------
Website : www.thaigov.go.th  Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า


ย้อนกลับ