ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
จำนวนข้อมูลนักวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
คำค้นสูงสุด
ข้าว (145) อาหาร (37) วิจัย (23) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (21) ผู้สูงอายุ (20) สายการบิน (19) กฎหมาย (15) ห้องสมุด (14) การบิน (14) การศึกษา (14) ยางพารา (14) อาชญากรรม (13) วรรณกรรม (12) บัญชี (12) การละเล่น (11) เทคโนโลยี (10) พฤติกรรม (10) สุขภาพ (9) การท่องเที่ยว (9) นวัตกรรม (9) กายภาพบำบัด (9) ทัศนคติ (9) สถาปัตยกรรม (9) พลังงาน (9) ค้าปลีก (8) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (8) การคาดการณ์ (8) ลำไย (8) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เขียนโปรแกรม (8) สูงวัย (8) การเปิดเผยข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (8) เรือขนส่ง (8) ศิลปะ (8) งานวิจัย (8) สารสนเทศ (8) กฏหมาย (8) คณิตศาสตร์ (8) ผลไม้ (7) credibility (7) ศตวรรษที่ 21 (7) โลจิสติกส์ (7) แบบฟอร์ม (7) ท่องเที่ยว (7) วัฒนธรรมองค์การ (7) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (7) ภาวะผู้นำ (7) ภาพลักษณ์สายการบิน (7) หุ่นยนต์ (7) ปฐมวัย (7) การละเล่นพื้นบ้าน (7)