หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ครม. อนุมัติโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ครม. อนุมัติโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 14 ตุลาคม 2563

ครม. อนุมัติโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ้างนักศึกษา-บัณฑิตจบใหม่-ประชาชน กว่า 60,000 คน ลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย

ตามที่กระทรวง อว. เสนอ เพื่อลดความยากจนแบบมีเป้าหมาย ระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ มีมหาวิทยาลัย 73 แห่ง
ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่งบประมาณรวม 10,629,600,000 บาท

เป้าหมายโครงการ จะจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล โดยจะจ้างบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษา รวมทั้งโครงการจะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน
และจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้านทั้ง ทักษะด้านดิจิตอล ด้านการเงิน ด้านสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับตำบลที่มีความพร้อมสูงไปสู่ระดับความยั่งยืน สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ย้อนกลับ