หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวง อว.
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. 14 กันยายน 2563

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-------------------------------

       ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ทำการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผลงานของนายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ นักออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

2. ผลงานของนางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ผลงานของนายสมชาย นิลแก้ว นักออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. ผลงานของนางสาวสุชาดา คันธารส อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Popular Vote
รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : pr@mhesi.go.th
Facebook : @MHESIThailand
Twiiter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313


ย้อนกลับ