หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > สวก. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค” สู่เครือข่ายแปลงใหญ่ภาคกลาง และ ศพก. ระดับเขต รวม 9 จังหวัด
สวก. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค” สู่เครือข่ายแปลงใหญ่ภาคกลาง และ ศพก. ระดับเขต รวม 9 จังหวัด 13 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก. และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จากการวิจัยและพัฒนาคุณภาพเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นสำหรับภาคการเกษตร ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องสูบน้ำแบบเดิมที่มีขายตามท้องตลาด โดย ผศ.ดร. มานพ พิพัฒหัตถกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรม จำนวน 35 ราย

สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบรรยาย การสาธิตวิธีใช้งาน และการดัดแปลงท่อพญานาคประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อการสึกกร่อนของผิวท่อ ยืดอายุการใช้งาน ใช้เครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดต่างๆ เครื่องมือที่มีประจำบ้าน และทักษะพื้นฐานด้านงานช่าง ที่เกษตรกรสามารถดัดแปลงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิง และช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสูบน้ำที่มีจำหน่ายในระดับเดียวกัน และ 2) การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ในที่ประชุมได้รับข้อเสนอแนะในการกำหนดโจทย์วิจัยจากเกษตรกร จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และท่อสูบน้ำบาดาลแรงดันสูง ถือเป็นโจทย์วิจัยจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สู่การขยายผลไปในเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. พื้นที่อื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=697


ย้อนกลับ